رسانه
رسانه

89011 بدون عنوان...89011 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
عدم وجود اختلاف و مشاجره همیشه نشان خوبی نیست. دعوا و جدل گاهی عشق ما را بیشتر می کند. آمار نشان می دهد زوج هایی که همیشه رابطه ای آرام و بدون تنش دارند بیشتر در معرض خطر خیانت و بی وفایی هستند."منبع: http://bitaboroofeh. /