رسانه
رسانه

وبلاگ تخصصی حوادث ناشی ازکار - کارشناس غلامرضا بخاراییحادثه در آزمایشگاه

درخواست حذف اطلاعات

سؤال :

بخارایی با عرض احترام ، ببخشید ، من در یک آزمایشگاه کار می کنم که موقع کار ناگهان کمرم گرفت ، میشه لطف کنید که اینجور مواقع چه می شود

پاسخ :

سؤال کننده محترم ، متوجه سؤال شما نمی شوم که منظور شما از اینکه «چه می شود» چیست ، لذا صَرفنظر از منظور شما و نیز درصورتیکه عارضه ایجاد شده ، از مصادیق حوادث کاری در محیط کاری شما تشخیص داده شود ، موارد زیر به اطلاع رسانیده می شود

همانگونه که همواره در نوشتار خود آورده ام

«هر حادثه ای ویژگی های خاص خود را دارد ، بنابراین کارشناس در فرایند بررسی هر حادثه ای ، ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز نماید وآنگاه به این مهم بپردازد که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی چه اشخاصی بوده است ودر نهایت ،درصورت وم ، میزان درصد تأثیر پذیری بروز حادثه را از علل احراز شده مورد ارزی قرار دهد»

بنابراین تا جزئیات حادثه به شرح گفته شده در بالا احراز نشود ، هر گونه اظهارنظر، یک نظر کارشناسی نخواهد بود

در اینجا توجه مطالعه کنندگان این مطلب را به مواد۱۲۶ و ۱۲۸و ۱۳۱از آیین نامه ایمنی آزمایشگاه ها جلب می نمایم

آیین نامه ایمنی آزمایشگاه ها

ماده 126- فضای کار به لحاظ ارگونومی به نحوی طراحی شده باشد که باعث خستگی مفرط افراد در حین کار نگردد.

آیین نامه ایمنی آزمایشگاه ها

ماده 128- برای جلوگیری از عوارض ارگونومیک باید مواد، امکانات، ابزارآلات و تجهیزات به نحو مناسب در دسترس باشند.

آیین نامه ایمنی آزمایشگاه ها

ماده 131- از صندلی هایی که مطابق اصول ارگونومیک طراحی شده استفاده گردد.

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com

پاسخی به پرسش ناظر

درخواست حذف اطلاعات


سؤال :

جناب بخارایی ، چرا شما کارشناسان حوادث ناشی از کار ، در بررسی حوادث در پروژه های ساختمانی ، به هر حال ما ین ناظر را چند درصدی مقصر می کنید ، مگر ما ناظر دائم هستیم و یا اینکه میتوانیم مرتب در سر پروژه باشیم ، ببینیم که کی چه کار می کند

پاسخ :

جناب ، در پاسخ به سؤال شما ، موارد زیر به استحضار می رسد

1 – استحضار داشته باشید که هستند کارشناسانی که ، در بررسی چنین حوادثی ، اعتقادی به وجود رابطه سببیت و رابطه علیت بین عدم نظارت شما براجرای مقررات ایمنی در حین اجرای پروژه و بروز حوادث کاری ، نداشته و اعتقاد دارند که در صورت احراز ِاهمال شما در این ارتباط ، موضوع از مصادیق تخلفات شما بوده و باید در جائیکه به اینگونه تخلفات رسیدگی می شود ، پاسخگو باشید فلذا شما را مسئول قلمداد نمی کنند و اینگونه استدلال می کنند که اگر شما در اینگونه موارد مسئول باشید،هستند دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت نظارت بر دیگر امور را دارند ، پس خیلی اشخاص در ارتباط با خیلی مسایل باید مسئول شناخته شوند و نیز اینکه آیا به واقع اگر شما متذکر نواقص ایمنی جهت جلوگیری از حوادث کاری می شدید ، حادثه ای رخ نمی داد ( مجددا ً تکرار می کنم که فقط نظارت شما در ارتباط با رعایت مقررات ایمنی در راستای جلوگیری ازبروز حوادث کاری منظور نظر است و به هیچ عنوان در ارتباط با دیگر وظایف شما نیست)

و نیز هستند بسیاری از کارشناسانی که در صورت احراز عدم انجام وظیفه مربوطه از سوی شما در ارتباط با نظارت بر اجرای مقررات ایمنی وفق مبحث 12مقررات ملی ساختمان و نیز آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و دیگر مقررات مرتبط با این موضوع ، درصدی از بروز حادثه را متأثر از این اِهمال استنباط کرده وبه همان میزان ، شما را مسئول قلمداد می کنند و اینگونه استدلال می کنند که نظارت یک محل خاص و مشخص و محدود ، به شما س شده و قانونگذار نیز به صِراحت شما را مسئول این نظارت دانسته و نیز آن درصد از مسئولیتی را هم که متوجه شما می کنند یک استنباط کارشناسی از تأثیر پذیری بروز حادثه از این اِهمال در انحام وظیفه است

البته توجه داشته باشید ، این مسئولیتی که کارشناس متوجه شما می نماید صِرفا ً از بُعد فنی و تخصصی بوده و به هیچ وجه با تقصیر منطبق با موازین فقهی و حقوقی تطبیق داده نشده است زیرا این مهم ، نه در تخصص و نه در صلاحیت ما کارشناسان است فلذا تعیین و تشخیص اینکه این مسئولیت شما ضمان آ ور نیز می باشد یا خیر ، با مقام محترم قضایی میباشد

2 – بسیاری از ین محترم ناظر ، در اعتراض به نظر کارشناسان ، در مسئول دانستن آنان ، اظهار می دارند که ما ناظر مقیم نیستیم که به همه امورات ایمنی تسلط داشته باشیم ، این عزیزان توجه داشته باشند که مستند استنباط مسئولیت ین محترم ناظر تو سط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی است که چنین مقرر می دارد:

«ماده 7: هرگاه ان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی ها و دستورالعمل های لازم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد.»

همانگونه که ملاحظه می گردد در این مقرره اشاره ای به مقیم بودن و یا مقیم نبودن این عزیزان ننموده است

البته اینجانب در بسیاری از نوشتارخود خدمت کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری عرض نموده ام که در فرایند بررسی حوادثی که پای ناظر به میان است (منظور صِرفا ً در ارتباط با مقررات ایمنی در راستای جلوگیری از حوادث کاری است و نه دیگر وظایف ین ناظر) حتما ً به این مهم توجه داشته باشند که فاصله زمانی بین زمان بروز حادثه تا آ ین بازدید ناظر به آن میزان باشد که عدم نظارت ناظر ، قانونا ً و متعارفا ً قابل استنباط باشد و نکته حایز اهمیت دیگر اینکه اگر کاری باید با اجازه آنان شروع شود ولی بدون اطلاع آنان انجام شده را نیز مد نظر داشته باشند البته به شرطی که ناظر ، نظارت متعارف و لازمه را انجام داده باشد

مطالب بالا ، نظر کارشناسی اینجانب در دخ دادن و یا دخ ندادن ین ناظر در تعیبن اشخاص مسئول در حوادث کاری نبوده و صِرفاً پاسخی به سؤال محترم ناظر می باشد

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com

حادثه ، به علت عدم استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط کارگر

درخواست حذف اطلاعات


سؤال:

سلام بخارایی ، اگر کارگری که به او کفش کار مناسب با کارش داده شود و پشت کفشش را بخواباند و حادثه ببیند ، باز هم کارفرما تقصیر دارد

پاسخ:

درصورتیکه علت بروز حادثه ، این خطای کارگر باشد ، بنابراین با استناد به ماده ۳ آیین نامه نامه وسایل حفاظت فردی که چنین مقرر می دارد:

آیین نامه وسایل حفاظت فردی

ماده 3- کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی را به کارگران آموزش دهد.

وبا استناد به ماده ۶ آیین نامه فوق الذکر که چنین مقرر می دارد:

آیین نامه وسایل حفاظت فردی

ماده 6- کارفرما باید بر استفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردی نظارت کامل داشته باشد.

بنابراین به میزانی که بروز حادثه از عدم اجرای مقررات بالا از سوی شما ، تکرار می کنم ، به میزانی که بروز حادثه از عدم اجرای مقررات بالا از سوی شما احراز گردد ، شما مسئول شناخته خواهید شد

بدیهی است میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای کارگر در تطبیق با میزان اجرای مقررات بالا از سوی شما ، باید توسط کارشناس مورد ارزی قرار گیرد

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com

حادثه د روژه ساختمانی که مالک آن،بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرمادرقبال کارکنان یداری نکرده است

درخواست حذف اطلاعات


سؤال : بخارایی ، سلام ، اگر مالک ساختمان که ساختمان سازی دارد ، بیمه مسئولیت نگیرد ، اگر حادثه ای برای کارگر پیمانکار رخ دهد ، تقصیر مالک چقدر است

پاسخ :

در فرایند بررسی بسیاری از حوادث کاری به اینجانب گفته می شود که مثلاً صاحب کارویا پیمانکار اصلی و.......قرار بوده که بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان یداری نماید و حالا که حادثه شده است معلوم گردیده که بیمه نامه یداری نشده است و یا اینکه مدت اعتبار آن پایان یافته است و این گفته و اظهارات خود را دلیل بر بی تقصیری خود در بروز حادثه می دانند

عزیزان

ضمن اینکه سفارش اکید این حقیر به همه شما چه کارفرما (ماده ۳ قانون کار)وچه کارفرما به معنی صاحب کار و چه پیمانکار اصلی و یا فرعی ویا فردصنفی و..... ، این است که با رعایت مقررات ایمنی ، که قانونگذار شما را مکلف به اجرای آنها نموده است مانع از بروز حوادث ، دردها و رنج ها وآلام و داغدار شدن ومتلاشی شدن بسیاری از خانواده ها گردید ، توجه داشته باشید ، تکرار می کنم توجه داشته باشید ، اینکه شخصی به شما گفته باشد که من بیمه نامه مسئولیت دارم ویاابتیاع( یداری) خواهم نمود و لی بیمه نامه نداشته باشد ویا یداری ننماید و حادثه ای رخ دهد ، درصورتیکه کارشناس ذیصلاح تمام ویا درصدی از تأثیر پذیری بروز حادثه را از بی احتیاطی ویا بی مبالاتی شما تشخیص دهد ، آگاه باشید ، آگاه باشید که عدم یداری بیمه مسئولیت مدنی از سوی شخصی که به شما قول ید بیمه مسئولیت مذکور را داده است ولی عمل نکرده است ، کوچکترین تأثیری در میزان درصد مسئولیت شما ، که کارشناس ذیصلاح ، مؤثر در بروز حادثه دانسته و تشخیص داده است ندارد

پس قبل از هرگونه اقدامی در محل کار ، ضمن توجه به اینکه همواره ، شرعا ً و اخلاقا ً و قانونا ً مکلف به اجرای مقررات ایمنی مقرر شده برای شما ، جهت جلوگیری از بروز حوادث می باشید ، از اینکه پروژه مورد نظر دارای بیمه نامه ای باشد که مسئولیت شما را پوشش دهد اطمینان حاصل نمایید

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com

مسئولیت کارفرما در خصوص تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران

درخواست حذف اطلاعات


حوادث کاری و مسئولیت اشخاص

توجه داشته باشیم که با استناد به ماده 91 قانون کار ، صِرف تهیه وسایل حفاظت فردی و قراردادن آنها در اختیار کارگران ، رافع تمامی مسئولیت کارفرما در این خصوص نخواهد بود

ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز م م به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com


ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

توجه به همه جوانب هنگام صدور پرمیت

درخواست حذف اطلاعات

توجه داشته باشیم ، زمانی که موضوع صادر نمودن پرمیت برای انجام کاری ، در ارتباط با اینکه آیا مقررات ایمنی مربوط به آن کار در نظر گرفته شده است یا خیر ، مطرح است ، معنی و مفهوم آن این است که اجازه انجام کاری را صادر می نماییم که از نظر مقررات ایمنی ، همه جوانب در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر ، یعنی اینکه ، انجام کار مذکور که اجازه انجام آن داده شده است ، هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ایمنی مرتبط با آن کار ، ندارد ، پس یادمان باشد که توجه نمودن همه جانبه به پرمیتی که صادر می شود از اهمیت ویژه ای برخورداراست

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com


ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

حادثه به علت همزمان عمل ننمودن شستی ها ، در دستگاه پرس

درخواست حذف اطلاعات


حوادث بسیاری را در دستگاه های پرس مجهز به سیستم فرمان دوشستی شاهد هستیم که علت آن ، همزمان عمل ننمودن دوشستی می باشد ، پس توجه داشته باشیم که در اینگونه مواقع ، دستگاه پرس باید به سیستم فرمان دوشستی که همزمان عمل نماید مجهز باشد یعنی راه اندازی پرس هنگامی صورت گیرد که هر دو شستی با هم فشرده شود تا به هیچ عنوان هنگام عمل پرس ، دست کارگر در منطقه خطرقرارنگیرد

ماده 15 آیین نامه مقررات حفاظتی پرس ها (پرس کاری سرد) - راه اندازی دودستی two hands tripping devices

راه اندازی دو دستی به وسیله‎ای اطلاق می شود که جهت انجام عمل پرس نیاز به فشار همزمان با هر دو دست پرسکار دارد. به طوری که در هنگام پایین آمدن ضربه زن، دست‎های اپراتور را از منطقه خطر دستگاه دور نگاهدارد. این وسایل راه اندازی می‎توانند به صورت برقی یا هوای فشرده یا مکانیکی عمل نمایند.

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

بروز حادثه برای کارگر در یک کارگاه ، دلیل بر مسئولیت کارفرما نیست

درخواست حذف اطلاعات


علیرغم اینکه بارها در نوشتار خود آورده ام که بروزحادثه برای یک کارگر در یک کارگاه دلیل بر مسئول بودن کارفرما نیست ولی بازهم به کرات این سؤال را با اینجانب مطرح می کنند که « من برای فلان کارفرما ، در کارگاه ایشان کار می حادثه دیده ام ، مگر می شود که کارفرمای آن شرکت مسئول نباشد ، مجددا ً تکرار می کنم که « بازرس کار و یا هر کارشناس ذیصلاح دیگری که حادثه را بررسی می کند ، در صورتی می تواند کارفرما را مسئول حادثه بداند که خطای کارفرما که مؤثر دربروز حادثه بوده است را درنظرکارشناسی خود اثبات نماید به عبارت دیگر رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین حادثه رخ داده و خطای کارفرما را ثابت کند

درتوضیح بیشترو به زبان ساده تراینکه ، بازرس کار ویا هرکارشناس ذیصلاح ، در بررسی حادثه ، دلایل و عللی را پیدا کند که حاکی از این باشد که کارفرمای کارگربا اجرا ن قوانین و مقرراتی که مکلف به اجرای آنها بوده است ویا با ایجاد شرایط و یا سببی حادثه زا ، باعث حادثه برای کارگر شده است

کارشناس غلامرضابخارایی


آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

سه وظیفه مهمی که ماده 91 قانون کار برای کارفرمامقرر نموده است

درخواست حذف اطلاعات

درماده ۹۱قانون کارِصراحتا ًسه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است وظیفه اول اینکه موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و دراختیارآنان قرار دهد و وظیفه دوم آنان این است که چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکررا به آنان بیاموزند ووظیفه سوم اینکه در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند بنابراین به ِصرف تهیه امکانات ووسایل مربوطه، از کارفرما رفع مسئولیت نگردیده بلکه متعاقب تهیه وسایل مربوطه، باید اطمینان حاصل نمایند که وسایل مذکور در اختیار کارگران قرار گرفته وعلاوه براینکه باید به کارگران آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور رابدهند باید در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط آنان نیزنظارت صحیح و کافی به عمل آورند

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

وظایف کارگر ، مقرر شده در ماده 91 قانون کار

درخواست حذف اطلاعات

در ماده۹۱قانون کار برای کارگران نیز دو وظیفه مقررگردیده است اول اینکه آنان م م به استفاده ونگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و فردی میباشند و دوم اینکه م م به اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه نیز میباشند بنابراین در بررسی حوادث ناشی از کار باید دقت کافی وتوجه دقیقی به عمل آورد تا مشخص گردد که کارفرما به چه میزان از وظایف تعریف شده برای وی در ماده ۹۱ قانون کار را به مرحله اجرا گذاشته و درصورتیکه مشخص گردد به علت ناکافی بودن اجرای وظایفش حادثه رخ داده است آنگاه با دقت نظرو بررسی دقیق اینکه کارگر نیز تا چه اندازه ای نسبت به وظایف تعریف شده برای وی در ماده قانونی بالا در برابر اقداماتی که کارفرما صورت داده متعهدانه عمل نموده است ، میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از تخلفات هر دو مشخص نموده در این صورت در راستای جلوگیری از تضییع حقوق هر کدام از آنان می توان در تعیین میزان تأثیر پذیری بروزحادثه از خطا های آنان، استنتاج واستنباط کارشناسی نسبتا ً درستی داشت

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

مسئولیت دیگر اشخاص ، در بروزحوادث کاری در کارگاهها

درخواست حذف اطلاعات

بدیهی است که هر شخصی در محیط کاری ، ممکن است مرتکب انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی گردد که به موجب این رفتارش ، زمینه بروز حادثه ای فراهم آید ، بنابراین نمی توان گفت که درهیچ شرایطی ، جر کارفرمای آن کارگاه شخص دیگری در قبال حوادث کاری نباید پاسخگو باشد ، پس باید در محیط های کاری ، به همه آموزش کافی داده شود که مرتکب رفتاری نگردند که موجبات بروز حادثه برای شخصی را فراهم آورد و به آنان تذکرلازم داده شود ، مبنی بر اینکه به میزانی که کارشناس ، بروز حادثه را متأثر از بی احتیاطی و بی مبالاتی آنان تشخیص دهد ، مسئول خواهند بود

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com

سخنی در ارتباط با تعیین درصدها ، توسط ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری

درخواست حذف اطلاعات

همه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، می دانیم که هیچگونه مستندات قانونی ، که بر مبنای آنها ، میزان تأثیر پذیری بروز حوادث را از علل احراز شده ارزی کنیم ، به عبارت ساده تر ، این درصد هائیکه تعیین می کنیم ، وجود ندارد و همه این درصد ها ، استنباط کارشناسی خود ماست ، اما هم ما و هم مراجع ارجاع دهنده قرار های کارشناسی ، باید به این مهم توجه کنیم که عدم وجود قوانین و مقرراتی که ما بتوانیم بر مبنای آنها این درصد هارا بزنیم ، دلیل نمیشود که بدون ارایه نظر کارشناسی موجه ومستند و مستدل و صریح که مبتنی بر هیچگونه معیاری نباشد، نسبت به تعیین این درصد ها اقدام کنیم ، به عبارت دیگر،وقتی مینویسیم که بروز حادثه 75 درصد ناشی از علت منتسب به آقای «الف» است و 25 درصد متأثر از علت منتسب به آقای «ب» است ، به گونه ای باید بیان و استدلال کنیم که نشانگر تأثیر پذیری ، سه برابری بروز حادثه از علت منتسب به آقای « الف » نسبت به تأثیر پذیری بروز حادثه از علت منتسب به آقای «ب»باشد ، یعنی اگر از ما پرسیده شود که چرا آقای «الف» سه برابر بیشتر از آقای «ب»مسئول شناخته شده است و این در حالی می باشد که برای هر کدام از آنها فقط یک علت بیان داشته اید، در اینصورت ، استدلال ما باید آنچنان قوی و دقیق باشد که رساننده سه برابری تأثیر پذیری بروز حادثه از علت منتسب به آقای «الف» نسبت به تأثیر پذیری بروزحادثه از علت منتسب به آقای «ب» باشد ، نه اینکه در پاسخ فقط بگوئیم «این استنباط کارشناسی من است» عبارتی که متأسفانه رایج شده است ، اگر اینطور باشد ، ممکن است خدای ناکرده یک کارشناس کم تجربه ، درصد های تعیین شده توسط خودش را نیز با این عبارت که « این استنباط کارشناسی من است » توجیه نماید ، توجه داشته باشیم که ما فقط زمانی می توانیم بگوئیم که « این استنباط کارشناسی من است» که این استنباط آنچنان مستدل و موجه و شفاف باشد که شخص آگاه به اینگونه مسایل تأثیر پذیری متقاوت و هم وزن نبودن علل منتسب به اشخاص را از مطالعه نظر کارشناسی ما استنباط نماید

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من : : gh.bokharaei@gmail.com

حادثه به علت استفاده از هوای فشرده برای نظافت در محیط های کاری

درخواست حذف اطلاعات


سوال:

آیادر محیط های صنایع چوب بطور کل مانند محیط های ف کاری چون تراشکاری استفاده از کمپرسور باد جهت جمع آوری ضایعات و تمیز محیط ممنوع است؟

پاسخ:

در پاسخ به سؤال شما مقررات زیر به استحضار می رسد

آیین نامه ایمنی ماشین های افزار

ماده 13- استفاده از هوای فشرده برای نظافت ماشین های افزار، لبا س کار، قطعه کار و سایر قسمت ها ممنوع است.

آیین نامه ایمنی در تعمیرگاه های وسایط نقلیه

ماده 16- استفاده از هوای فشرده برای نظافت قطعات خودرو، ابزار و سطوح کار و لباس کار ممنوع است.

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com

حادثه به علت پاشش مواد مذاب و یا پلیسه و برخورد آنها به کارگران

درخواست حذف اطلاعات

حوادث بسیار زیادی را در محیط های کاری شاهد هستیم که به علت پاشش مواد مذاب از کوره و یا پرتاب پلیسه ای از دستگاه و برخورد آنها با دیگر کارگرانی که بنا به دلایل گوناگون در مجاورت وشعاع پاشش مواد مذاب وپرتاب پلیسه ها هستند ، بنابراین علاوه بر مجهز نمودن اینگونه محل ها و دستگاه ها به تجهیزات ایمنی مربوطه و نیز تجهیزکارگران مربوطه به وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کار، با اتخاذ تد ر ایمنی لازم ، مانع از بروز حادثه برای دیگر کارگران گردیم

کارشناس غلامرضا بخارایی

توجه به ارایه استدلال قوی در تخصیص درصدها در تأثیر پذیری بروز حوادث از علل احراز شده

درخواست حذف اطلاعات

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری و مراجع ارجاع دهنده قرار های کارشناسی ، باید به این مهم توجه کنیم که عدم وجود قوانین و مقرراتی که ما بتوانیم بر مبنای آنها میزان تأثیر پذیری بروز حوادث از علل احراز شده را تعیین کنیم ، دلیل نمیشود که درصد هایی را در نظرکارشناسی خوداعلام نماییم که مبتنی بر هیچگونه معیاری نباشد، به عبارت دیگر،وقتی مینویسیم که بروز حادثه 75 درصد ناشی از علت منتسب به آقای «الف» است و 25 درصد متأثر از علت منتسب به آقای «ب» است ، به گونه ای باید بیان و استدلال کنیم که نشانگر تأثیر پذیری ، سه برابری بروز حادثه از علت منتسب به آقای « الف » نسبت به تأثیر پذیری بروز حادثه از علت منتسب به آقای «ب»باشد

کارشناس غلامرضا بخارایی

صِرف تحویل انبرک به کارگر، جهت کار با دستگاه پرس ، رافع مسئولیت کارفرما نیست

درخواست حذف اطلاعات

توجه داشته باشیم که تحویل دادن انبرک به کارگر ، جهت گذاشتن و بر داشتن قطعات در دستگاه های پرس ، رافع مسئولیت کارفرما درمجهز نمودن دستگاه پرس به سیستم های ایمنی مربوطه نیست

بند 1ماده 142آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها (پرسکاری سرد ف ات) ، مصوب 75/2/8

«این ابزارها نبایستی به هیچ وجه جایگزین روش های حفاظ گذاری منطقه عمل پرس ها شوند»

کارشناس غلامرضا بخارایی

مسئولیت کارفرما در خصوص تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران

درخواست حذف اطلاعات


حوادث کاری و مسئولیت اشخاص

توجه داشته باشیم که با استناد به ماده 91 قانون کار ، صِرف تهیه وسایل حفاظت فردی و قراردادن آنها در اختیار کارگران ، رافع تمامی مسئولیت کارفرما در این خصوص نخواهد بود

ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز م م به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

شماره تماس :

09901252997

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

مسئولیت کارفرما در قبال تعهد مدیر و یا س رست مبنی براینکه اگر حادثه ای رخ داد مسئولیتش بامن

درخواست حذف اطلاعات

توجه داشته باشیم که اگر س رستی و یا مدیری در کارگاه به کارفرمای خود بگوید که فلان کار را میشود انجام داد و اگر حادثه ای رخ داد و ی صدمه دید ، مسئولیتش با من، این گفته مدیر ویا س رست رافع مسئولیت کارفرما در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات امری ، که قانونگذاراو را مکلف به اجرای آنها نموده است نخواهد بود ، البته در فرایند بررسی حادثه ، تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای دیگر اشخاص ، منظر نظر کارشناس خواهد بود

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

شماره تماس :

09127874995

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

توجه به همه جوانب هنگام صدور پرمیت

درخواست حذف اطلاعات

توجه داشته باشیم ، زمانی که موضوع صادر نمودن پرمیت برای انجام کاری ، در ارتباط با اینکه آیا مقررات ایمنی مربوط به آن کار در نظر گرفته شده است یا خیر ، مطرح است ، معنی و مفهوم آن این است که اجازه انجام کاری را صادر می نماییم که از نظر مقررات ایمنی ، همه جوانب در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر ، یعنی اینکه ، انجام کار مذکور که اجازه انجام آن داده شده است ، هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ایمنی مرتبط با آن کار ، ندارد ، پس یادمان باشد که توجه نمودن همه جانبه به پرمیتی که صادر می شود از اهمیت ویژه ای برخورداراست

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

شماره تماس :

09127874995

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است

حادثه به علت همزمان عمل ننمودن شستی ها ، در دستگاه پرس

درخواست حذف اطلاعات


حوادث بسیاری را در دستگاه های پرس مجهز به سیستم فرمان دوشستی شاهد هستیم که علت آن ، همزمان عمل ننمودن دوشستی می باشد ، پس توجه داشته باشیم که در اینگونه مواقع ، دستگاه پرس باید به سیستم فرمان دوشستی که همزمان عمل نماید مجهز باشد یعنی راه اندازی پرس هنگامی صورت گیرد که هر دو شستی با هم فشرده شود تا به هیچ عنوان هنگام عمل پرس ، دست کارگر در منطقه خطرقرارنگیرد

ماده 15 آیین نامه مقررات حفاظتی پرس ها (پرس کاری سرد) - راه اندازی دودستی two hands tripping devices

راه اندازی دو دستی به وسیله‎ای اطلاق می شود که جهت انجام عمل پرس نیاز به فشار همزمان با هر دو دست پرسکار دارد. به طوری که در هنگام پایین آمدن ضربه زن، دست‎های اپراتور را از منطقه خطر دستگاه دور نگاهدارد. این وسایل راه اندازی می‎توانند به صورت برقی یا هوای فشرده یا مکانیکی عمل نمایند.

کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

شماره تماس :

09127874995

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است