رسانه
رسانه

آموزش زبان انگلیسیکتاب let’s go 1 4th به صورت pdf

درخواست حذف اطلاعات

کتاب let’s go 1 4th به صورت pdf
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت داد

درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم داد 94
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت اول

درخواست حذف اطلاعات

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه هشتم نوبت اول بصورتpdf قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.comتوجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید.بعد از پرداخت می توانید نمایید

نمونه سوال

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت اول
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم داد

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم داد ماه
توضیحات بیشتر -  امتحان اینترنتی زبان انگلیسی پایه هفتم راهنمایی درس7

درخواست حذف اطلاعات

توجه:فلش پلیر باید نصب باشد.اگر امتحان باز نشد نصبش کنید. فلش پلیرامتحان اینترنتی زبان انگلیسی پایه هفتم درس 8

امتحان اینترنتی زبان انگلیسی پایه هفتم درس7
آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس8

درخواست حذف اطلاعات

درس هشتم
قیود ح

دستور زبان یا گرامر این درس درباره قید ح می باشد. نکات آن به ترتیب زیر می باشد.

 

  نکات

1 – قید کلمه ای است که چگونگی انجام شدن فعل را بیان می کند. یا بر زبان و یا مکان خاصی دل می کند. شما قبلاً با قیدهای زمان و مکان مانند yesterday(دیروز) و school (مدرسه) آشنا شدید.
همچنین با قیدهای تکرار مانند
usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده اید. در این درس با قیدهای ح آشنا می شوید.

2 – با اضافه
ly به آ صفت می توان قید ح را ساخت. به مثال زیر توجه کنید.
slow آهسته (صفت)
slow + ly --> slowly به آهستگی (قید)

easy آسان (صفت)
easy + ly --> easily به آسانی (قید)

3 – صفت قبل از اسم می آید و اسم را توصیف می کند.

he is a bad driver.
bad : صفت

قید معمولاً در پایان جمله می آید و چگونگی انجام یافتن فعل را بیان می کند.

he is a drivers badly. او به طور بدی رانندگی می کند
badly : قید

4 – بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید ly نمی گیرند بلکه شکل قیدی آنها با صفت فرق می کند و بایستی که از حفظ شوند مانند :
(قید)
good --> well(صفت)

5 – شکل قید بعضی از صفات مانند خود صفت است و
ly نمی گیرند.
fast --> fast
hard --> hard
به مثال زیر توجه کنید.

he is a hard worker. او کارگر سخت کوشی است
he works hard . او سخت کار می کند
 

 

  تمرین
1 – در جای خالی کلمات مناسب به کار ببرید.

1. a hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحیح است. hard صفتی است که ly نمی گیرد

2 – a fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحیح است . fast صفتی است که ly نمی گیرد

3 – a carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحیح است. با اضافه ly به carfull قید ح ساخته می شود  

 

  2- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحیح است. چون در اینجا به قید ح نیاز داریم

2 – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ : fast صحیح است چون در اینجا به صفت احتیاج داریم. fast هم می تواند صفت باشد هم قید

3 – mina is a …………student . she speaks english. well (well – good – bad)

پاسخ : good صحیح است چون قبل از اسم احتیاج به صفت داریم که اسم را توصیف کند.

4 – i am ai fast runner.i run ………( carefull – fast – quick)

پاسخ : fast صحیح است. چون بعد از فعل احتیاج به قید ح داریم که چگونگی انجام فعل را بیان کند.

5 – they learn english………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحیح است . چون درا ینجا به قید نیاز داریم  


آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس 7

درخواست حذف اطلاعات
lesson 7درس هفت

my addressآدرس من

omid
:ali’s not well. i’m going to visit him today.علی حالش خوب نیست. من قصد دارم امروز او را ببینید.
are you coming with me?آیا شما با من میای؟
hossein: what time are you going?حسین: چه زمان می خواهید بروید؟
omid: around 5 in the afternoon.امید: در حدود 5 بعد از ظهر.
hossein: i’m not sure i can, but i’ll try. what’s his address?حسین: من مطمئن نیستم که بتوانم بیایم، اما من سعی خواهم کرد. آدرسش  چیست؟
omid: 5 azadi street.امید: پلاک5 خیابان .
hossein: call me before you go. my phone number is 586-2144.با من تماس بگیرید قبل از اینکه بری. شماره تلفن من 586-2144 است.
omid: ok, byeامید: ok، خداحافظ


practice 1-talking about your addressتمرین1-صحبت در مورد آدرس

what’s your address?آدرس شما چیست
where do you live?کجا زندگی میکنید
what’s his address?آدرس اون اقا چیست
what’s her address?آدرس اون خانم چیست
what’s their address?آدرس آنها چیست


15 shahid hakim street, manzarieh.منظریه-خیابان شهید حکیم پلاک15
24 laleh street, sa’dieh.سعدیه-خیابان لاله پلاک24
39 kargar street, baharestan.بهارستان-خیابان کارگر پلاک39
67 mahan street.خیابان ماهان پلاک67
81 farnam street.خیابان فرنام پلاک81


practice 2-talking about your telephone numberتمرین2-صحبت درباره شماره تلفن

what’s your telephone number?شماره تلفن شما چیست
what’s ali’s home number?شماره تلفن خانه علی چنده
what’s his mobile phone number?شماره تلفن موبایل اون-آقا- چنده
what’s her office phone number?شماره تلفن محل کار او-خانم-چنده
what’s their telephone number?شماره تلفن اونها چنده


practice 3-telling the timeگفتن ساعت و زمان

what time is it?ساعت چند است
what time are you going?چه ساعتی می روید
what time is he going?چه ساعتی او -مرد-می رود
what time is she coming back?چه ساعتی او-خانم-برمی گردد
what time are they leaving?
چه ساعتی اونها می روند-ترک می کنند


10 (o’clock).ساعت10
at 5:45 in the afternoon/p.m.ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر
8: 20 in the morning/a.m.در ساعت هشت و بیست دقیقه صبح
7:15 in the evening/p.m.در ساعت هفت و ربع شب
at 9:30
در ساعت نه و نیم

توجه:از ساعت 12شب به بعد تا ساعت12ظهر می توانیم بگوییمa.m.
توجه:از ساعت 12ظهر به بعد تا ساعت12شب می توانیم بگوییمp.m.


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت دوم

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت داد به صورتword
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت دوم+جواب

درخواست حذف اطلاعات

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه هفتم داد+جواب بصورتpdfوwordقیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.comتوجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید.بعد از پرداخت می توانید نمایید

سوال
3,000 تومان
 

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت داد

درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم داد 94
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت اول

درخواست حذف اطلاعات

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه هشتم نوبت اول بصورتpdf قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.comتوجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید.بعد از پرداخت می توانید نمایید

نمونه سوال

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت اول
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه نهم نوبت اول

درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه نهم نوبت اول

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه سوم دبیرستان

درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوال زبان انگلیسی سوم دبیرستان متوسطه دوم

مشخصات محصول:5تا نمونه سوال زبان انگلیسی سوم دبیرستان متوسطه دوم بصورت pdfو زیپ شده-با جواب-نوبت اول و دوم
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه چهارم دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی چهارم دبیرستان

مشخصات محصول:3تا نمونه سوال زبان چهارم دبیرستان بصورت pdfو زیپ شده-با جواب-نوبت اول و دوم
حمایت از سایت

درخواست حذف اطلاعات


حمایت از سایت -کلیک نمایید
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم داد

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم داد ماه
توضیحات بیشتر - 3,000 توماننمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت اول

درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت اولنمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم درس1

 نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم درس 1-vision 1نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی پایه دهم دبیرستان vision 1

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی پایه دهم دبیرستان vision 1 درس 2
شارژ تلفن همراه

درخواست حذف اطلاعات


 شارژ مستقیم سیم کارت های اعتباری و ید کارت شارژ