رسانه
رسانه

وظایف اعضای خانواده در روایات رضویوظایف اعضای خانواده در روایات رضوی

درخواست حذف اطلاعات

مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم رفیع پور

خانواده یک نهاد کوچک اجتماعی است که روابط مثبت بین اعضای آن تأثیر زیادی در تکامل روحی و اخلاقی انسان دارد و بدون وجود خانواده تعادل حیات انسانی از بین می رود. بی تردید استفاده از سخنان ان حقیقی بشر که به همه ی مقتضیات جسمى، روانى، نیازمندی ها و خواهش هاى طبیعى بشر آشنایی کامل دارند می تواند انسان را به سمت زندگی شرافتمندانه و هدفمند رهنمون سازد. احادیث رضا علیه السلام به عنوان و پیشوای شیعیان روشن می کند که آن حضرت خانواده را نهادی می دانند که هر یک از افراد آن وظایف جداگانه ای داشته و هرکدام با انجام وظایف خود در ایجاد خانواده ی مطلوب سهم دارند، ازجمله نقش مرد خانواده، حاکمیت سیستم اقتصادی سالم، حفظ آبرو و شخصیت خانواده، تکریم مقام زن و حسن خلق هست و نقش هایی همچون وفاداری در زندگی، خوش بینی، انتظار در حد توان همسر و حفظ هویت نه از وظایف زن در خانواده است، همان گونه که فرزند وظیفه ی احسان، اطاعت، مدارا و قدردانی را در قبال والدین خود دارد. در این پژوهش با گردآوری و تحلیل احادیث رضا علیه السلام، به واکاوی این وظایف پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: خانواده، وظایف اعضای خانواده، رضا علیه السلام

متن کامل مقاله وظایف اعضای خانواده در روایات رضوی