رسانه
رسانه

نه تورینه توری

درخواست حذف اطلاعات

تو اتوبوس بودم هدنسفری تو گوشم بود داشتم بهت فکر می که یهو آهنگ این شعر پخش شد

مال هژاریمه به سرم نه روخینی نه توری
سر له خوم و له ....
آره آهنگ مه توری
چشامو باز تابلو ورودی شهر سقز رو دیدم
شاید تو هیچوقت این حرف رو نخونی
ولی خب نتونستم نگم
خودم موندم این آهنگ ،اونجا اونم اون لحظه که داشتم به تو فک می
بگذریم اتفاق عجیبی بود
"مس"