رسانه
رسانه

خدایا....خدایا....

درخواست حذف اطلاعات

خدیا

من نه فارسی خوب بلدم نه شعر

فقط باهمی زبان خودم می گویم:

دراین عمرکوتاهیی که از تو گرفتم،

فک میکنم یک چیز رافهمیده ام

وان اینکه همه رفته اند و می روند و تو می مانی،

اگرهرچه کرده ام از کرده هایم بگذر مرا به خودت وصل کن تا ماندگار شوم!

بعداز سالها که فکر می عاشقم تازه آن سخن نغز مولوی را فهمیده ام که:

عشق حقیقی است مجازی نگیر

این دم شیر است به بازی مگیر

........................................منبع: http:// khoob343. /