رسانه
رسانه

برای خودت ارزش قاعل باش...برای خودت ارزش قاعل باش...

درخواست حذف اطلاعات

برای طلاق ها ده ها دلیل وجود داره...

اما یکی از مهم ترین دلایلش عدم وفاداری و خیانته!!!....

مردها تنوع طلب شدن و چهره و تن ارزون مجازی و واقعی زیاد!!!....

هرع بی حج که درفضای مجازی از طرف یک خانم منتشر میشه!!!...

درحقیقت خیانت یک زنه به خودش خیانته به یک خانواده!!!....

باورکنیم جامعه و فضای مجازی چهار دیواری اختیاری ما نیست!!!...

و پوشش ما در زندگی دیگران تاثیر دارهمنبع: http:// khoob343. /