رسانه
رسانه

شارژ کارت س رست خانوار در ماه مبارک رمضانشارژ کارت س رست خانوار در ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

شارژ کارت س رست خانوار در ماه مبارک رمضان

س رست دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه:

سیزدهمین مرحله توزیع سبد غذایی آغاز شده و تا هفته آینده به حساب س رست خانوار واریز می شود.

خانواده یک نفره حداقل ۳۵ هزار تومان و براساس بُعد خانوار تا حداکثر ۱۳۰ هزار تومان به حساب س رستان واریز خواهد شد.

مددجویان بهزیستی و کمیته امداد این سبد را دریافت می کنند.

yjcnewschannel