رسانه
رسانه

ای فرزند آدم:ای فرزند آدم:

درخواست حذف اطلاعات

ای فرزند آدم:

از تاریکی شب میترسی،

اما از عذاب قبر چرا نه؟

در جنت میخوای داخل شوی

اما در مسجد چرا نه؟

رشوه میدی

اما به یک فقیر غذا چرا نه؟

کتاب های متنوع جهان را میخوانی

اما قران پاک را چرا نه؟

برای قبولی در امتحانات دنیوی

تمام شب بیداری میکشی

اما برای امتحان آ ت آمادگی چرا نه؟

شب تا صبح

ساعتهاباذوق وشوق بازی فوتبال

وتو تلگرام

و های آنچنانی تماشا می کنی

 اما برای وقت و ذوق وشوق چرا نه ؟؟

خداوند مراقب اعمال ماست..