رسانه
رسانه

تعطیلات ۱۴ روزه زمستانی از امسال اجرایی می شودتعطیلات ۱۴ روزه زمستانی از امسال اجرایی می شود

درخواست حذف اطلاعات

تعطیلات ۱۴ روزه زمستانی از امسال اجرایی می شود

بطحائی آموزش و پرورش :

 برای تعطیلات زمستانی با سایر دستگاه های ذی ربط هماهنگ هستیم بر همین اساس دو هفته تعطیلی بین سال تحصیلی را دنبال می کنیم اما احتمالا شروع و خاتمه سال تحصیلی دستخوش تغییراتی خواهد شد.

اگر این موضوع نیازمند تصویب مجلس باشد آن را به مجلس ارسال می کنیم.

yjcnewschannel