رسانه
رسانه

مکر فرهنگی دشمن.....مکر فرهنگی دشمن.....

درخواست حذف اطلاعات

مکر فرهنگی دشمن.....

دیوید_کوهن از مأمورین سیا و رابط این سازمان با گروه های اپوزیسیون خارج از کشور می گوید: « ما با مبارزه نخواهیم کرد بلکه کار ما صرفاً فرهنگی و اصولاً استراتژی جدید ما مبارزه فرهنگی است ما باید بینش و فرهنگ مردم را عوض کنیم تا ساقط گردد.»

جوزف_نای هاروارد و مبدع نظریه قدرت نرم اذعان می کند: « تغییرات فرهنگی و اجتماعی ایران در درازمدت به سمت مطلوب غرب درحال حرکت است و ما نباید با اقدامات سخت، خشن و سریع سرمایه های خود را بر باد دهیم. »

لذت گرایی، فساد ، ا و حرکت های فمنیستی، نوع پوشش و رواج بی بندو باری که در برخی رسانه های داخلی ترویج می شود و حتی گاهی رسانه ملی نیز متاسفانه در رقابت با شبکه های ای در دام آن گرفتار می شود از مصادیق بارز هدف گذاری فرهنگی غرب است، لذا بر کارگزاران نظام تکلیف است که تا از این بیشتر دیر نشده جلوی پیشرفت روزافزون نفوذ فرهنگی غرب را بگیرند تا مانع رسیدن دشمنان به مقاصدشان گردند.

وحید_محبی

کانال محمدرضا احمدی