رسانه
رسانه

وقتی به ثمر رسید آقای هاشمی به من گفت:وقتی به ثمر رسید آقای هاشمی به من گفت:

درخواست حذف اطلاعات

وقتی به ثمر رسید آقای هاشمی به من گفت:

فلانی من حالا دیگه راحت میمیرم.

شما سایه جنگ را از سر کشور برداشتید.

- هیچ وقت هاشمی را در هیچ شرایطی ناامید ندیدم.

- هاشمی تعلق به هیچ جناحی نداشت.

- هر جز هاشمی از فناوری هسته ای بگوید نادرست گفته است.

- چه ی موشک را در ایران ساخته؟ هاشمی.

عماد راهزانی

طنزیمtanzym_ir