رسانه
رسانه

جدی الان معلما قبل از کلاس بچه ها رو بغل می کنن؟!جدی الان معلما قبل از کلاس بچه ها رو بغل می کنن؟!

درخواست حذف اطلاعات

جدی الان معلما قبل از کلاس بچه ها رو بغل می کنن؟!

والا ما اون موقعا یه بار معلممون یه پوزخند بهمون زد،

تا آ سال شاد بودیم.

فاطمه غنی

طنزیمtanzym_ir