رسانه
رسانه

در گذر و رهگذریمدر گذر و رهگذریم

درخواست حذف اطلاعات

سلام

فرهنگ چیزی است که انقلاب برای  آن جان می دهد و روح در کالبد جامعه است

این روزها درگیر کار فرهنگ و فرهنگ سازی هستم که چی هست و برای آن از کجا باید شروع کرد؟


این روزها اگر چه لحظه ها می گذرد و هر لحظه اش شور و هیجان و شکر و طاعت و معنویت ومعرفتی هست

اما از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است

که این را خواندم که هر چه به خدا و به نام خدا باشد ماندگار و خوشتر است

و این قشنگ است که وصل به او بودن و به یادش و در راه مرامش و وصالش گام برداشتن ، هنر و ماندگاری و پایداری هست

این روزها و هر لحظه اش را دوست دارم گرچه برای آتی ها کمی تا اندکی ممکنه نگرانی هایی باشه . ولی وقتی خودم و خدایم

و استعداد و شرایط متغیر همه زمانه هست و از همه مهمتر شرایط گذشته را که با توکل و تلاش گذرانده ایم

و البته باید ایمان بیاوریم و باور کنیم که اگر هم سختی باشد خدای امتحان کننده پاداشش و توفیق حلش را خواهد داد


این روزها مثل روزهای گذشته که این روزها آینده ی آن روزهاست، شرایط در گذر و گذار هست

و بعضی طفلهای معصوم چی زندگی های سختی داشته و دارند

از شوهر و شرایط و ... شانسی نداشته اند یا اینکه با بعضی تصمیم های خانواده و بعضی

دیدگاههای کوته نظرانه و تصمیمات سطحی و بی باورانه و مجبورانه ، در هچل هایی افتاده اند

که یک عمر زندگی و یک سرنوشت نامتوازنی را برایشان رقم زده اند

و این ها همه برای ما درس هست که واقع بینانه و با بینش درست در مورد زندگی خودمون و بچه ها و عزیزانمان

تصمیم بگیریم و اصول الهی و تلاش و توکلش را داشته باشیم


ممنون نگاهتون

و ممنو ن نظر دادنتون

نظری بود انگیزه برای نوشتن هست

نبود فقط رهگذری بود ، فقط برای دلم و یادگاری برای خودم می نویسم


می نویسم که یادی باشد و اگر روزی نبودیم

عزیزی یادی از ما و دنیای ما داشته باشه

و البته سعی می کنم تذکر برای خودم و مفید برای بعضی خوشرفتارها و خوش سیرت ها باشد.


تلاش و معنویت و عشق تقدیم شما

یاحق و یاعلی