رسانه
رسانه

درون سازیدرون سازی

درخواست حذف اطلاعات

سلام

وقتی که مهر دوم را برای سجده گاه نوک بینی می گذاری چقدر احساس قشنگی به آدم دست می دهد

که در محضر بهترین و مهربان ترین معبود بینی ات به خاک مالیده می شود و در سجده با تمام تواضع به خدایت

نزدیک می شوی.

ب جمع فاملین و خاطرات و گذر عمر و جوانانی که منتظر ازدواجند

و مادرانی که دنبال نامزد خوب برای پسران و جوانان خود هستند و غیر مستقیم گزینه ها را محک می زنند


ب شب خوبی بود با اینکه یل بود که بلندترین هست

اما مغرور شدیم و صبح با زنگ قبل از اذان بیدار شدیم ولی برای ادای قشنگ ترین عبادت بلند نشدیم

چون در ضمیر ناخود آگاهمان این طور بود که این شب بلندترین است و هنوز وقت داریم

بحث سیر و سلوک مهاجرین وانصار در مدینه را مطرح د که چی صفات قشنگی را از خدای خوبان

درخواست د که آنها را نمونه عفو و بخشش قرار دهند و در دلشان اصلا درخواست را راه ندادند

و البته راه کینه را نیز بستند چون درون را ساختن بهتر و عالی تر نسبت به برون سازی  هست.

مولانا هم می فرماید:

از قول خداوند

ما درون را بنگریم و حال را 

نی برون را بنگریم و قال را


و چی زیباست که سیرت  و درونی زیبا داشته باشیم

که همیشه عطر خوشبینی و احترام و تکریم و ادب و مهر و محبت به مشام آدمی برسد.

و چه زیباست که دل محل تجلی حق و لطافت و زیبایی ها باشد

و از هر منظره ای قشنگی اش را ببنیم و تعریف کنیم

ممنون نگاهتان

یاعلی