رسانه
رسانه

وای از دنیا که یار از یار میترسد*وای از دنیا که یار از یار میترسد*

درخواست حذف اطلاعات

باهم بسازید؛ نه که هم را اب کنید.

صبوری و گذشت با محبت عشق میسازد؛ علاقه محصول زمان است. وقتی که برای دوست داشتن همین آدم پرنقص کج و کوله ای که به شما ربط دارد میگذارید؛ همین وقت دنیای دو نفره ی عزیزی خلق میکند وگرنه که به یکباره سرشار از تمنا شدن در برابر ی که نمیشناسید محصول هیجان و جابه جا شدن سطح هورمون هاست و خیلی قابل اعتماد نیست.

*با صدای مختاباد شنیدم