رسانه
رسانه

آهای پنجره ی روبه رو خداحافظ*آهای پنجره ی روبه رو خداحافظ*

درخواست حذف اطلاعات
گفتم نیستی جات خالیه
گفت دلتون برای من تنگ میشه خانوم سروری، برای اذیتهام بحث ام حرف گوش ندادنام بداخلاقیهام حاضرجو هام حتی.
دیدم داده چی رو پنهان کنم دیگه داره میره؛ گفتم آره مینا دلم تنگ میشه واسه تک تک اینا که گفتی. اون وقتایی هم که اذیتم میکردی شک نداشتم دوستت دارم.