رسانه
رسانه

شعرهایی که روی در یخچال مینوشتم نمیخوند؟شعرهایی که روی در یخچال مینوشتم نمیخوند؟

درخواست حذف اطلاعات

روی یخچال یادداشت گذاشتم رسیدی با من تماس بگیر.

شب میگم چرا تماس نگرفتی؟ برگه چسبوندم رو در یخچال.

میخنده وقتی برگه رو می بینه؛ میگه فکر شعر بود. گفتم بعدا میخونم.