رسانه
رسانه

خونه سازیخونه سازی

درخواست حذف اطلاعات

هم خونه بودن رو شبیه یک آئین، تمام و کمال به جا بیارید. به استقبالشون برید وقت ورود؛ بدرقه شون کنید وقت وج. از کار که برمیگردید حرفی تحفه ای برای شاد شون داشته باشید.

هم خونه های خوبی باشیم برای هم.