رسانه
رسانه

تعز من تشاء و تذل من تشاءتعز من تشاء و تذل من تشاء

درخواست حذف اطلاعات
پارسال با چه حالی روزه رو تموم امسال با چه حسی شروع .
خیلی کم یادم میاد اما همین که یادم مونده کمش هم زیاده.