رسانه
رسانه

نهالنهال

درخواست حذف اطلاعات
هر رابطه مهمی مثل یک نهال هست. آبیاری مراقبت توجه و ... نیاز داره.
نه ون رو رها نکنید که خودش به بار بنشینه هر روز یک قدمی بردارید.
یک قدم هرچند کوچیک ...
حتی به قدر یک سلام که یعنی هستی می بینمت :)