رسانه
رسانه

معمای زن بودنمعمای زن بودن

درخواست حذف اطلاعات

داشتم به "لیلا"ی مهرجویی فکر می . به زنی که شوهرش رو برای امتحان سوق میده به سمت ازدواج مجدد و مرد به واقع ازدواج میکنه

به همکارم سپیده که به وسیله زنی دام خیانت برای نامزدش پهن کنه و پسر خیانت میکنه

به همه زنهایی که نمیگن نرو؛ میگن اگر دوست داری برو و بعد که رفت غم میخورن و قهر میکنن.