رسانه
رسانه

بهشتِ بی تفاوتیبهشتِ بی تفاوتی

درخواست حذف اطلاعات
اینکه وقتی از یکی دلخورم ، ابراز نمیکنم؛ از ناتوانیم در بیان حس ناشی میشه یا دورویی و ظاهرسازی؟