رسانه
رسانه

نمیشه که مال بودنمیشه که مال بود

درخواست حذف اطلاعات
گفت نمیشه آدمهای قدرنشناس و دروغگو رو دوست داشت؛ حرفش درباره ی خودش هم صدق میکرد.