رسانه
رسانه

exposedحس ِ ناب ِ .......

درخواست حذف اطلاعات

 

نشسته ام و فکر می کنم و هی دنبال کلمه ها می کنم و ترانه ها و شعرها را می گردم تا شاید بتوانم این حس ناب درونی ام الانم را بیان کنم . هیچ و دست خالی برمی گردم . فقط می توانم بگویم که لب ریزم . لب ریز ِ لب ریز ِ لب ریز . و سرشار . همین!   

 

 

 

 

 
لی لی لی لی حوضک

درخواست حذف اطلاعات

 

شماها می دونستین معنی استعاری یه «جوجو اومد آب بخوره . افتاد تو حوضک» چیه؟ خوب من تازه دو سه شب پیش به لطف توضیحات!!!!! حضرت اشرف فهمیدم!  

 

 

 

 
من رگ ندارم . ولی فامیل های مون رو خیلی دوست دارم!!

درخواست حذف اطلاعات

  

چی می شد وب لاگ رو هم می شد مثل کتاب صورتی راحت آپ کرد و پست جدید گذاشت؟ اون وقت من راه به راه هی آپ می .  

 

خیلی زور داره که هی لاگ این کنی تو یوزر پیج که بخوای دو تا کلمه بنویسی . مساله سر اینه که حرف های تو وب لاگ رو نمی شه تو ف.ب. زد . اون جا خانواده رد می شه خطرناکه فطیییییرررررررررررررر . مساله نام وسی به شدتتتتتتتتتت! 

 

 

پ.ن. هر کی به من بگه تنبل خودشه 

 

 

 

 
ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ - ﻳﻜﻢ

درخواست حذف اطلاعات

ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﺑﻪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ.. ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻢ.. ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ اﻡﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺩاﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﮕﺬﺭﺩ.. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘم اﮔﺮ ﺳﻲ و ﭼﺎﻫﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ, ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ, ﺩﻭ ﺳﺎﻝ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭا ﺗﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﭘﺪﺭ ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭﺩ; ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮاﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭو ﺷﺪﻥ و ﮔﺬﺷﺘﻦ اﺯ اﻳﻦ ﻟﺤﻆﻪﻫﺎ ﺭا ﺩاﺭﻡ.....

ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.. ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ.. ﻫﺮ ﻟﺤﻆﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ اﻧﮕﺎﺭ ﺩﺳﺘﻲ ﮔﻠﻮﻳﻢ ﺭا ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﻲﻓﺸﺎﺭﺩ.. ﻭﻟﻲ ﻣﻲﺩاﻧﻢ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻟﺤﻆﻪﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻥ ﻣﻨﻲ, ﺑﻴﺶ اﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ.. ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﺁﺭاﻡ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺁﺭاﻣﺸﺖ ﺭا ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ و ﻧﺸﻜﻨﻲ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ.. اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪاﻡ ﻧﻤﻲﺩاﻧﻴﻢ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﻃﻮﻝ ﻣﻲﻛﺸﺪ......

ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻦ.. ﻧﻔﺴﻢ.. ﻋﻤﺮﻡ.. ﻋﺸﻖ ﻣﻦ.. ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩاﺭﻡ.. ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺷﺘﻦ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.. ﺗﺎﺏ ﺑﻴﺎر.. ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ.. ﺩﺳﺖﻫﺎﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺧﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ.. ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺻﺪاﻱ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻲﺗﭙﺪ ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻐﻤﻪی ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ.. ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ, ﻣﻦ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﺕ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪاﺕ ﻣﻲﺟﻨﮕﻢ.. ﺑﺮاﻱ ﺁﺯاﺩﻱ ﺗﻮ.. و ﻣﻦ.......