رسانه
رسانه

exposedعزیز جانم ز سفر باز آمد

درخواست حذف اطلاعات

 

حضرت اشرف یه دو ساعتی می شه که از یه سفر سه هفته یی برگشته و الان خونه خو ده . وقتی که زنگ زد و صداش تو گوشی پیچید و گفت بالا ه رسیده انگار یه بار سنگین از رو دوش من برداشته شد . نیش من هم همین جور الان بازه از خوشی . فقط ب  اینه که ام شب تا هشت کلاسم و زودتر از نه نمی رسم خونه .   

 

 

از همه ی حرف هایی که تند تند ام روز تلفنی به هم زدیم خوش مزه ترینش این بود که گفت «دلم برات تنگ شده . از لحظه یی که رفتم داشتم دیوونه می شدم که زودتر برگردم کنارت» 

 

 

پ.ن. بچه ام اییییییییییییین همه هزینه کرده رفته سفر اصلن بهش خوش نگذشته بس که شلوغ پلوغ بود اون جا همه چی! این اصلنش هم ربطی به این نداره که تا آ ین لحظه ی رفتنش من هی بهش می گفتم «حالا نمی شه نریییییییییییییی . تو بری من تهنا می شممممممممم» و عذاب وجدان گرفته طفلکی . بمیرم براش! 

  

 

پ.ن.۲. فکر نکنین جای دوری رفته بود هااااااااا . یه سر رفته بود تا همین la یه سر به خانواده ش بزنه و برگرده! فعلنه که امتیازها همه به نفع منه و کفه ترازوی من حسسسسسسااااااااااااا سنگینه . یعنی من الان چنان خوش خوشانمه که نگوووووووووووووووووو   

 

 

 

پ.ن.۳. خودمونیم چه پست جلفی شد! 

 

 

 

 
حس ِ ناب ِ .......

درخواست حذف اطلاعات

 

نشسته ام و فکر می کنم و هی دنبال کلمه ها می کنم و ترانه ها و شعرها را می گردم تا شاید بتوانم این حس ناب درونی ام الانم را بیان کنم . هیچ و دست خالی برمی گردم . فقط می توانم بگویم که لب ریزم . لب ریز ِ لب ریز ِ لب ریز . و سرشار . همین!   

 

 

 

 

 
إ وری نایس ویکند

درخواست حذف اطلاعات

 

خوش خوشانی ِ یک روز تعطیل یعنی خانه تمیز باشد و لباس ها شسته و اتو شده و کنار گذاشته و یدها همه جابه جا شده باشند و آدم با خیال راحت لم بدهد زیر آفتاب با یک لیوان بزرگ چای و کتاب بخواند . دو نقطه دی!  

 

 

پ.ن. بعدن اضافه شده از طرف حضرت اشرف! - البت که اینترنت بازی و وب گردی هم می تواند د به میزان بسیار زیاد . مخصوصن وقتی قرار نباشد که غذا هم بپزد!!!!!!! 

 

 

 

 
لی لی لی لی حوضک

درخواست حذف اطلاعات

 

شماها می دونستین معنی استعاری یه «جوجو اومد آب بخوره . افتاد تو حوضک» چیه؟ خوب من تازه دو سه شب پیش به لطف توضیحات!!!!! حضرت اشرف فهمیدم!  

 

 

 

 
یاد اون روزهای.....

درخواست حذف اطلاعات

 

 

یادش به خیر . یک زمانی بود که من رکورد دار بازدید وب لاگ عمو جان بودم......... 

 

 

 

پ.ن. آمارش تو اولولون ِ پرشین هست . فقط انتظار ندارین که من ساعت چاهار صبح براتون آرشیو گردی کنم و پست رو بگذارم که؟! 

 

 

 

 
من رگ ندارم . ولی فامیل های مون رو خیلی دوست دارم!!

درخواست حذف اطلاعات

  

چی می شد وب لاگ رو هم می شد مثل کتاب صورتی راحت آپ کرد و پست جدید گذاشت؟ اون وقت من راه به راه هی آپ می .  

 

خیلی زور داره که هی لاگ این کنی تو یوزر پیج که بخوای دو تا کلمه بنویسی . مساله سر اینه که حرف های تو وب لاگ رو نمی شه تو ف.ب. زد . اون جا خانواده رد می شه خطرناکه فطیییییرررررررررررررر . مساله نام وسی به شدتتتتتتتتتت! 

 

 

پ.ن. هر کی به من بگه تنبل خودشه 

 

 

 

 
همین جوری الکی

درخواست حذف اطلاعات

 

 

برای انجام کاری اومدم کتاب خونه که از اینترنتش استفاده کنم . عین این دو ساعت رو نشستم به وب لاگ خوندن و کاره باز هم موند که شب برم خونه انجامش بدم .  

 

حس خوبی بود ولی . مدت ها بود که بی دردسر و دغدغه ننشسته بودم به وب لاگ خوندن . خلاصه که مزه داد اساسی کللن  

 

 

 

 

 

 
ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ - ﻳﻜﻢ

درخواست حذف اطلاعات

ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﺑﻪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ.. ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻢ.. ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ اﻡﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺩاﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﮕﺬﺭﺩ.. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘم اﮔﺮ ﺳﻲ و ﭼﺎﻫﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ, ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ, ﺩﻭ ﺳﺎﻝ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭا ﺗﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﭘﺪﺭ ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭﺩ; ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮاﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭو ﺷﺪﻥ و ﮔﺬﺷﺘﻦ اﺯ اﻳﻦ ﻟﺤﻆﻪﻫﺎ ﺭا ﺩاﺭﻡ.....

ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.. ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ.. ﻫﺮ ﻟﺤﻆﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ اﻧﮕﺎﺭ ﺩﺳﺘﻲ ﮔﻠﻮﻳﻢ ﺭا ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﻲﻓﺸﺎﺭﺩ.. ﻭﻟﻲ ﻣﻲﺩاﻧﻢ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻟﺤﻆﻪﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻥ ﻣﻨﻲ, ﺑﻴﺶ اﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ.. ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﺁﺭاﻡ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺁﺭاﻣﺸﺖ ﺭا ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ و ﻧﺸﻜﻨﻲ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ.. اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪاﻡ ﻧﻤﻲﺩاﻧﻴﻢ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﻃﻮﻝ ﻣﻲﻛﺸﺪ......

ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻦ.. ﻧﻔﺴﻢ.. ﻋﻤﺮﻡ.. ﻋﺸﻖ ﻣﻦ.. ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩاﺭﻡ.. ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺷﺘﻦ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.. ﺗﺎﺏ ﺑﻴﺎر.. ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ.. ﺩﺳﺖﻫﺎﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺧﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ.. ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺻﺪاﻱ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻲﺗﭙﺪ ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻐﻤﻪی ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ.. ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ, ﻣﻦ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﺕ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪاﺕ ﻣﻲﺟﻨﮕﻢ.. ﺑﺮاﻱ ﺁﺯاﺩﻱ ﺗﻮ.. و ﻣﻦ.......