رسانه
رسانه

چه خوبدشد بابام زد تو گوشم☺چه خوبدشد بابام زد تو گوشم☺

درخواست حذف اطلاعات
کلا زود ناراحت میشم و دلم میشکنه...مخصوصا اگه بابام کوچیکترین حرفی بهم بزنه من زود

قهر میکنم و به اتاقم پناه میبرم و گریه میکنم دست خودمم نیست که دلم زود ناراحت میشه

داشتیم با بابام شوخی میکردیم که یه دفعه بدون قصد زد تو گوشم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!حالا من

بلند بلند گریه می و میخاستم بیام تو اتاقم بابامم که ناراحت شده بود نمیذاشت منو

گرفته بود و مامانمم میگفت فاطمه بابا که قصدی نداشته منم همیجور گریه می دست

خودم نبود که اینو تحلیل کنم که بابام قصدی نداشته دیگه خلاصه منو گرفت بغلش

برا اینکه منو اروم کنه گفت فاطمه برا اتاقت چی میخاستی!!!منم تو ح گریه گفتم یه

قالی خوشکل شلفومیز و صندلی تحریر و کلی عروسک دیگه مامان و بابام شروع

خندیدن تو که قهر بودی!!!!منم گفتم که باز قهر میکنما بابامم گفت باشه حالا صبر کن

چندتاشونو برات می م...چه خوب شد که بابام زد تو گوشم