رسانه
رسانه

فریادی در سکوتسایه نام تو بر باد سوار

درخواست حذف اطلاعات

** سایه نام تو بر باد سوار **


داراب 7 مهر ماه 1397


می روی و داســـتان تو می مــــاند

نـــــام تــو تا به ابـــــــد می خواند

ســــایه نام تــــو بـــر بــاد ســـوار

اسب طوفان تو تا اوج فلک می راند


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
چند روزی است که افسانه ما می گذرد

درخواست حذف اطلاعات

**  چند روزی است که افسانه ما می گذرد **

داراب 13 تیر 1397


بوی احـــساس که در خانه مــا می گذرد

جان به لــب آمـــده جــانانه ما می گذرد
بــچه ها جــمع به دور تـــن تـــنهایی من
و بـــخندید که دیــــوانه مــا مــی گـذرد
می توانم به تو سوگند دهم بر چـــشمت
صحـــبت گــــرم صـمیمانه مـــا می گذرد
بســــته ام عـهد که پــاره نکنم زنــجیرم
درد سختی است که بر شانه ما می گذرد
یاد افـــسانه که در خانه ما می آمــــوخت
چند روزی است که افـــسانه ما می گذرد
مــــستی نازک مــا روی تن باد نــــشست
بــــاد از این ناله مـــــستانه مــا می گذرد

از فتاح بحرانی
http://fbahrani.blogsky.com
آموزه های گریه تالاب خوشتر است

درخواست حذف اطلاعات

** آموزه های گریه تالاب خوشتر است **


داراب 22 تیر 97


حرف قشنگ تو از ترانه مهتاب خــوشتر است

بوی بـــلند تو از خـــــتن ناب خــوشـــتر است

آســـوده می شـــــوم مـــن از آســــودگی آب

آبــــی که باد می دهــدش تاب خـوشتر است

یــــاری کــــنید رفــــیقــان بـــــه درد مـــــن

دردی کــــه مــــی بـردش آب خــوشـتر است

ســــاکت شــــوید که شـــــعرم ســــقوط کرد

بار ســـــقوط و صــــحبت نایاب خــوشـتر است

با اهـــــل عـــــلم بـــگویـــــید روزگـــــار مـــا

بــــهر ســــــخن تـــــرنم آفــتاب خوشتر است

در خواب فــــراموش می کــنم این روزگار خود

هـــرشــــب که می بردم خـــواب خوشتر است

از خـــنده های بـــــاغ و گــــلستان فـــــرار کن

آمـــــوزه های گـــــریه تالاب خــــــوشتر اسـت

جـــــایی که نـــــیست چـــــشمه آب روان و بید

گریان فـــتاده به خــــشکی مرداب خوشتر است


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
کاش تنهایی من بو می کرد

درخواست حذف اطلاعات

**کاش تنهایی من بو می کرد**


داراب 25 تیر 97


کــــاش تــنهــــایی مـــن بو مــــی کرد

عطر خود در شکم بره ی آهـــو می کرد

مادرم جـــاروی خــــود بر می داشـــت

اشـــک هـــای مــــنو جــــارو می کــرد


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
من اشکار شده ام در هوای شهر

درخواست حذف اطلاعات

97/04/29   داراب

فتاح بحرانی

آفـــــــت زده است رفیـــقان دیـار من

آبی بـــــریز روی ســـــــر اختــــیار من

زیر چنـــار غربـــت خود خواب رفته ام

یعنی تـــو هم بیا  که بخو کنـــار من

در انتــــظار آمدنــــت نالـــــه می کنم

نالان بیــــــا که تازه کنی انتـــــظار من

من بیـــــقرارم از این رفتــــن قــــرار

شایـــــد که باز نبیـــــــنی قــــرار من

من آشـــــکار شده ام در هـــوای شهر

شهــــری که وا نکنــــــد آشکــــار من

صبرم پر است برای نبودن به پیش تو

باریــــک تر بیـــــا که بشویی غبـار من

با شرمســـــاری بســــیار آمـــــدم اما

پرواز می کنـــــد عرق شرمـــــسار من

بر یادگــــــاری خود خـــــط نوشــته ام

تا بنگــــــری جســــــد یادگـــــــار من

در شهر خود غریبم و ت نمـــی کند

یادی ز غربــــــت شـب زنـــده دار من

با آبـــــشار شعـــــر سرازیـر می شوم

در عمــــق خاک ریــشه دهد آبشار من

من شــــــهریار شــــب شـــعر ناخوشم

فرصت بده که گل کند این شهریار منwww.fbahrani.blogsky.com
عجب یادی به دست باد دادی

درخواست حذف اطلاعات

** عجب یادی به دست باد دادی **


23 مرداد 97 داراب


عـــجب یادی به دســــت باد دادی

بــــرایش عـــقده دل را گـــشادی

تمام کوچه از عــــطر نــــفس هات

معــــطر کــــرده بــــوی نامـــرادی

تو هرشب می روی مـنزل به منزل

صــــدای پــــات می پیچد به وادی

نکردی یادی از مــن عـــصر دلتنگ

که دلــــتنگی کــــند بهر تــو یادی

به دردم خو گــرفتم مـن به غربت

به پــــای درد مـــن کی ایـــستادی

تـــماشــا می کــــنم تنــــهایی ام را

که تــــنهایی تو بــــر من وا نــهادی

سوادم کـــهنه و فرســــوده گشته

به من قدرت دهد این بی ســوادی

شــــبان تــــیره رنـــجی دارم از دل

که بیرون می شــــوم از حــال عادی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
ما رحمت حقیم که بی حق نگرانیم

درخواست حذف اطلاعات

**ما رحمت حقیم که بی حق نگرانیم**


داراب 11 تیر 97


ما رحــــمت حقیم که بی حـــق نگرانیم

یکپارچه در ســــوگ مـــساوات جهانیم

اینجا که زمین است زمان رفته به تاراج

زیـن روست که بر دور زحل در طیرانیم


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
بهر دلتنگی دلتنگ اذان

درخواست حذف اطلاعات

**بهر دلتنگی دلتنگ اذان**


21 داد 97 داراب


ای شبه شهید بوی تبرک داری

از اذان پاک تری

روی دستمالچه غربت تنهایی من

گرد اذان می پاشی

گنبد مسجد هامبورگ چه اندازه دلش تنها بود

و اذانش پر تنهایی من

بوی ایران

بوی غربت

بوی بیگانه ز انگشت اذان می بارد

گریه

بهر دلتنگی دلتنگ اذان

و در اینجا به چه اندازه اذان دلتنگ است


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
یادمان رفته یاد انسانی

درخواست حذف اطلاعات

**یادمان رفته یاد انسانی**


داراب 11 داد 97


وای از ایـــــن روزگار بـُــحرانی

می چکد از زمان شرار ی

می رود کی ســـــتم از یاد زمان

یادمــــان رفـــته یاد انســــانی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
پیش دربار خدا زانو زنم

درخواست حذف اطلاعات

** پیش دربار خدا زانو زنم **


داراب 16 داد 97


هیچ با نکرد این کارها

گــفته ها مــی مانه بر دیـــوارها

پیــــش دربـار خـــدا زانــــو زنم

من نــرفتم پیــــش این دربارها

تــــاب دارد تـــابه بی تـــــ ام

ســــوختم از تاب چـــــوب دارها


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
مردی که ز حد خود فراتر باشد

درخواست حذف اطلاعات

** مردی که ز حد خود فراتر باشد **


داراب 4 داد 97


اشــــکم شده جــاری مـــژه ام تر باشد

آســـــودگـــی ام زیر صـــــنوبر باشــد

باید که شـــــکافت حــــجم تنـــهایی او

مردی که ز حــــد خــــود فـــراتر باشد

گلها شـــــده پ ر ز پــــــریشــــانی باد

پـــرواز بده شـــــعر کــــه در سر باشد

یادی کن و بفــــــرست به تــــنهایی من

یاد تــــو کــــه در بــــاد شــــناور باشد

شعــــری از گریه ســرودم به مزار مادر

شعر تلخی است که شایسته مادر باشد

زده ام آتـــش بی دود به گـــلخانه شهر

شــــعله آتـــــشم از دور مـــــنور باشد

پ رم کــــردی و دادی به پرستان خیال

پر بــــزن تا دلــــم از داغ تــو پ ر باشد


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
یادمان رفته یاد انسانی

درخواست حذف اطلاعات

**یادمان رفته یاد انسانی**


داراب 11 داد 97


وای از ایـــــن روزگار بـُــحرانی

می چکد از زمان شرار ی

ظــــلم کــــی رود ز یاد زمــــان

یادمــــان رفـــته یاد انســــانی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
یادش بخیر رفت و نگاه دگر نکرد

درخواست حذف اطلاعات

**یادش بخیر رفت و نگاه دگر نکرد**


داراب 12 اردیبهشت 97


یادش بخیر رفـت و نــگاه دگر نــکرد

من در به در، نگاهِ من در به در نـکرد

ما همسفر به دشت پریشـــان زندگی

ایـن بار رفــــت و مرا هــــمسفر نکرد


از فتاح بحرانی

http//fbahrani.blogsky.com

معلوم بود که از شب داد خسته بود

درخواست حذف اطلاعات

**معلوم بود که از شب داد خسته بود**


داراب 21 اردیبهشت 97


او رفـــــت و رفتنش از حـــد گذشـته بود

پشــــت قرار بی قراری من را ش ته بود

آواز آمــــــــد از آن کـــــــوهـــــــسار دور

آنـــجا کــــه باد دســـت برف بــــسته بود

مــــن دلـــش ته نـــــشسته کـــــنار او

او هم غمین کنار بودن من دلش ته بود

روزی خــجسته بود و فـرحناک و دل فریب

باد غروب روی غربت ما دل خــــجسته بود

آرام می پـــــرید شــــاپرک لحظه بــــین ما

دســتم به پای رنگ نــــگاهت نشسته بود

آمـــد کـــــنار ساقه داد من نشـــــست

معـــــلوم بود که از شـب داد خسته بود


ازفتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
نام می ماند و جز نام نخواهد بودن

درخواست حذف اطلاعات

** نام می ماند و جز نام نخواهد بودن **


27 اردیبهشت 97 داراب


یادت از یاد من بیدل و افسرده گذشت

نام می ماند و با خـود ز تن مرده گذشت

نام می مانــــد و جز نام نــــخواهد بودن

آنچه بر روز من شـاعر پژمرده گــــذشت


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
تو آنی که باید روانه شوی

درخواست حذف اطلاعات

**تو آنی که باید روانه شوی**


28 اردیبهشت 97 داراب


تو آنــــی که بایـــد روانــــه شوی

روانه ســــوی جـــــاودانه شــوی

فرشـــــته بــــخواند برایت غـزل

به گـــــوش فرشـــته ترانه شوی

ســــر عقل گیری به دســت خیال

خـــــیالی بلــــند آشـــــیانه شوی

بــــرایت بسی تنگ باشد قـــفس

بــــرای نمـــاندن بــــهانه شـــوی

شبی با تو بودن برایم خوش است

که در آســــمان بـی کـــرانه شوی

زبانت بلد نیـــست گـــوش زمین

تو با کشکهشان هـــم زبانه شوی

به دانه دهی درس رویش ز خاک

اگــــر روزگـــاری تو دانــــه شوی

شـــماری ســـر رشته گیســــوان

اگــــر روی زلـفی تو شــــانه شوی

بر آرند ســــر رشـــته های غــزل

اگــــر بین مرغــــان تــو لانه شوی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
سیلی این همه نامرد جدا

درخواست حذف اطلاعات

** سیلی این همه نامرد جدا **


داراب 21 فروردین 97


شــــــب جــــدا نالــــه جـــــدا درد جـــــدا

ســـــیلی ایــــن هــــــمه نامــــــرد جـــــدا

می کـــــشد نـــــاله مـــــن ســــــر به فلک

فـــــلک افتاده از ایـــــن ناله دلســـرد جدا

یارب این من آتش که در امواج من است

تو جـــــدا کن به فـــــضا آتـــش ولگرد جدا

گـــــرد و خــاکی به جهان کرده پریشانی من

پر بــده تا بزنم غــــوطه در این گـــــرد جدا

فردی هـــستم که به فردا نرســــد فریادم

دور گـــــردید شـــــما از بر این فــــرد جـدا

مردی از خانه ما رفــــته و ســـرگردان است

جای ســــبزی که در آن قهقهه مــرد جـــــدا

زردی روی من از پشـــت قـــــفس می تـــابد

کی جــــدا می شود از برگ گـــــل زرد جــــدا


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
شعرم برای آمدنت طعم قند داشت

درخواست حذف اطلاعات

شعرم برای آمدنت طعم قند داشت


داراب 31 فروردین 97


حالا که آمدی نفسم قصد بند داشت

شــعرم برای آمدنت طعم قند داشت

دســـتم تو بستی و رفــــتی ز خانه ام

دستم برای بستن تو سـربلند داشت


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
دردم سوار انتظار بود و نیامدی

درخواست حذف اطلاعات

** دردم سوار انتظار بود و نیامدی **


تقدیم به منتظرانی که از انتظار می میرند


داراب 11 اردیبهشت 97


صحرا پر از شکوفه زار بـــود و نیامدی

اسب غریب خسته سوار بود و نیامدی

صبرم برای غــــربت تو درد می گرفت

دردم ســــوار انتظار بـود و نـــــیامدی

بر بـــــوته هـای گــــل سرخ آتــــشین

نامــــت به یـــــادگار بــــــود و نیامدی

تاریـک شـــــد وسط خاطـــــرات مـــــن

یـــــک باره چشم دلم تار بود و نیامدی

نازک شدند خاطر گل های شــــــعر من

تاریـــــک صـــــبح بهار بــــود و نیامدی

شادی کنان به غصه درآمد سـروده ام

شادی به غـــصه ســــوار بود و نیامدی

شب رفت و من آتش به جا گذاشـت

آوازخـــــوان مرغ هزار بــــود و نیامدی

تاریــــک شد کــــــتابچه خاطــــرات من

روزی هزار خــــاطره بار بـــود و نیامدی

با اعــــــتبار روی تو بـاز اســــت باغ من

باغــــــم به اعـــــتبار بـــود و نیامــــدی

مهدی بیا که قامت شعرم خــــمیده شد

دنیا به آمدنت بـــــیقرار بـود و نیامدی

فریاد وا عـــــد مــــن از زبـــان شب

بر دوش خــــسته استوار بود و نیامدی

طبع روان شـــعر مــــن از شـوق روی تو

در حــــــال انفــجار بــــود و نیـــــامدی

زخمم هنوز دست تو را لمــــس می کند

ظلم و شـــــکنجه برقرار بود و نیــامدی

فتاح در انتظار روی تو فـــریاد می کشید

تا آ ین نفس در انتظار تو بود و نیامدی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
شعر محبوبی سرودم

درخواست حذف اطلاعات

**شعر محبوبی سرودم **


4 فروردین 97 داراب


خوب خوب

شعر را آشوب

یادگاری روی دستانم نوشتم

دستها مکتوب

خوب خوب

با قلم دستی زدم بر سر

سرو را سرکوب

خوب خوب

با سکوت و ناله خود

ظلم را مغلوب

خوب خوب

آتشی بر خود زدم

فرزانه را معیوب

خوب خوب

لای چرخ هرز گرد این زمانه

آشکارا چوب

خوب خوب

شعر محبوبی سرودم

شعر را محبوب

خوب خوب

مطلبی از نو نوشتم

مطلبم مطلوب

خوب خوب

با رطوبت خو گرفتم

گریه را مرطوب

خوب خوب

در بیایان میوه دادم

میوه مرغوب

خوب خوب

با نجابت فکر

فکر را محجوب

خوب خوب

با خدا همدست بودم

دشمنان مرعوب

خوب خوب


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com