رسانه
رسانه

حرام داریم پنج کیلو هزارررررحرام داریم پنج کیلو هزاررررر

درخواست حذف اطلاعات

یه درس دین و زندگی هست که همش حکم و فتوا درباره مدل زندگی و بیان نظر علما در مورد مسائل دین و زندگی شخصیه. 

این درس دو تا برگه a4 حفظی داره که باید حفظ شن و خودتون واقف هستید که این کار عبث چقدر رو مخه!

عاقا بنده بعد اندکی تفکر و به کار انداختن هوش سرشار و استفاده از شناخت بس عمیقم از دین مبین و نظر علما را ار واسه این درس ابداع !

بعد اندکی تحلیل متوجه شدم که این درس ۳ تا واجب کفایی داره، ۳ تا پاداش ا وی و ۲ تا مستحب...الباقی هر چی حکم و فتوا و مسئله داره حرام هستن :))))


شما فک کن ۸ تا جمله ش حفظ میکنی الباقی رو چشم بسته میگی حراااااام :))

فک کنم درس حاجی مکارم نوشته!!