رسانه
رسانه

لا اله الا محبوبلا اله الا محبوب

درخواست حذف اطلاعات

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

 که از وجود تو مویی به عالم نفروشم..