رسانه
رسانه

الهه مرگتکانش

درخواست حذف اطلاعات

چشم گذاشتم
که پیدایتان کنم

وقتی زیر آوار پنهان شدید

از قایم شدن ها و

موشکها

بیزار شدم

داود ولیزادهمنبع: http://for4. /بی برو برگرد

درخواست حذف اطلاعات

کبودی کمربند بر بدن
ماس های له شده ی"نزن"
زیر های /بی شرف پدر/

معتاد خ ر و شعر و کاغذ

از سطر سطر گریه های مادر

در پشت فراری بی برگشت

چشم های هرزه خیابان در انتظارم بود

"بی برو برگرد"منبع: http://for4. /تکانش

درخواست حذف اطلاعات

چشم گذاشتم
که پیدایتان کنم

وقتی زیر آوار پنهان شدید

از قایم شدن ها و

موشکها

بیزار شدم

داود ولیزادهمنبع: http://for4. /