رسانه
رسانه

اعتماد ندارد.اعتماد ندارد.

درخواست حذف اطلاعات

گفته بودم هیچ وقت تو وجودم سکوت نبوده؟ 

گفته بودم دوست دارم حرف بزنم و بریزم بیرون خودمو؟

گفتم که چقدر تم و چقدر عصبی؟

گفتم که چقدر خستم؟.....

گاهی دعا میکنم برم زودتر و تموم شه همه چیز.... همه چیز مثله این چند وقت تموم شه مثله حالی که هیچ وقت نتونستم توی این وضعیت خوبش کنم....