رسانه
رسانه

دارها و ندارهادارها و ندارها

درخواست حذف اطلاعات
زندگی از پس چند نگاهش بهتر است
این سخن ش که راه زندگی زین بَرتر است

یک ان که دارد و تو بینی و بخود راه ندهی
یک ان که ندارد و تو بینی و به دارش بدهی

یک ان که ندارد و تو داری و غرور جا ندهی
یک ان که بدارد،دهدت، و تو بر ندهی

یک انی که بدارد،ندهد، نَبر آن انسان گمان
یک انی نَبدارد و دهد، بینیش انسان نشان

یک ان که بدارد و تو هم حسرت نشان
یک ان که نبدارد دهدت راهی نشان

یک آن که بدارد و بچیند ز دارِ دگران
یک آن که نبدارد و بچیند زکارِ دگران

یک آن که نَبدارد و نه هم راه رود چو دگران
یک ان که صد بِدارد،در پی چندصدِ دیگر نگران

یک انی که بدارد و ببندد و ننوشد نخورد
یک انی که کف آرَد، و دران دَم بخورد

یک انی که ندارد، خورد از داردِ
یک انی که بِدارد،خوردش حسرتِ

یک انی که ندارد و بدآرد ز خوشِ دارد مست
یک انی که بدارد،نخورد،بیندش یک به شصت

یک انی که بدارد و ننوشد و نپوشد، بمُرد
یک انی که ندارد و بپوشد و ز دارش بِخورد

زین همه دار و ندار و وین همه راه و نشان
دار خود را برگزین و بر رهت بگذار نشان

دار خود را خوش بخور و دار خود بر قِسم بدار
دار تو گر نرود، در گور نمی آید به کار
منبع: http://gerftar70. /