رسانه
رسانه

هدفهدف

درخواست حذف اطلاعات


.

در مسابقه بین شیر و ن ، بسیاری از ن ها برنده میشوند

چون شیر برای غذا میدود و آهو برای زندگی

پس

” هدف مهم تر از نیاز است “