رسانه
رسانه

یه توصیه ی پزشکییه توصیه ی پزشکی

درخواست حذف اطلاعات

یک توصیه پزشکی بسیار مهم

‏به هیچ وجه شاتوت را خصوصا وقتی که تازه از درخت چیده شده مصرف نکنید!

‏صبرکنین منم بیام نامردا :دییییییییییییییییییییییییییییی خخخخخخخخخخخخ