رسانه
رسانه

<< ابرِ ارغوانی >>در بیکران؛ ها...

درخواست حذف اطلاعات

  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]/طرح لبخندی خورشید وار...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]ده ردت له گیانم؛پئرجان...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]گل آفتابگردان!

درخواست حذف اطلاعات

  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]صادقِ عزیزم

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]رازیانه رازیانئ ؛ وه گوله به ریحانئ

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]بئیس..!

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]عنوان ندارد...

درخواست حذف اطلاعات

                                                                                            


بیژن الهی ؛

بگذار که نزدیک ماه ،

یک تنفس چوپانی،

همیشه درد کند،

ومن

در هر شاهرگم،

عاشق باشم...

---
رنگ وارنگ...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تماما مخصوص!

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]عطر خاص!...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]حساب عشق؛در م نگنجد...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]همین.

درخواست حذف اطلاعات

  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]کلمات را دود یا آتش می خواهم...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]ازمیان پلک های نیمه باز!

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]همین.

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]قلبم واسه توئه؛برای تو بمیرم و....

درخواست حذف اطلاعات[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]ازمیان هاتویی های اویتامن...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]دیگران!

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]سقوط ما مثله منِ

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]