رسانه
رسانه

<< ابرِ ارغوانی >>من به سیبی خشنودم؛وبه بوییدن یک بوته....

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]کودکی با دوچشم خیس و درشت...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]برای آن ها که از اعماق آمده اند!

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]ازمیان هاتویی های اویتامن...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]به دو چشم نرگسینت...

درخواست حذف اطلاعات[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]عنوان ندارد!

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]چندلیتر شیرو باقی قضایا

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]توسنِ تنها وباقی ماجرا...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]مراقب خودت باش

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]دیا_لوگ

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تولد داریم ؛چه تولدی:)

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]ع آن میخک قرمز درآب...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]دیا_لوگ

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]هوای خوب ....

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]....hello

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]چه دانی؟.....

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]اگر دل؛ دلیل است آورده ایم...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]چند تصویر!

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]گاهی اوقات هم ؛ ها به ازدهام همین کوچه می آیم....نه قولم را می شکنم؛نه قرارم!

درخواست حذف اطلاعات


مرا... ماه!

پیش از تولد واژه ها

به زمین فرستاد....


#شعر و عنوان _ سید علی صالحی.

غصه نخور دیوونه،کی دیده ؟که شب بمونه؟...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]