رسانه
رسانه

شاهرود - جنگل ابرشاهرود - جنگل ابر

درخواست حذف اطلاعات

پاییز 95 در جنگل ابر

زین درخت آن برگ زردش را مبین سیبهای پختهٔ او را بچین

برگهای زرد او خود کی تهیست این نشان پختگی و کاملیست

برگ زرد ریش و آن موی سپید بهر عقل پخته می آرد نوید

برگهای نو رسیدهٔ سبزفام شد نشان آنک آن میوه ست خام

برگ بی برگی نشان عارفیست زردی زر سرخ رویی صارفیست

آنک او گل عارضست ار نو خطست او به مکتب گاه مخبر نوخطست

حرفهای خط او کژمژ بود مزمن عقلست اگر تن می دود

پای پیر از سرعت ار چه باز ماند یافت عقل او دو پر بر اوج راندمنبع: http://hamnavardanekhorshid. /