رسانه
رسانه

رئیس سازمان نظام پزشکی استعفا کردرئیس سازمان نظام پزشکی استعفا کرد

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی امروز در جلسه شورای عالی معاونین سازمان نظام پزشکی استعفای خود را اعلام کرد.