رسانه
رسانه

افزایش مخالفت ها در اروپا علیه پیمان مهاجرتی سازمان مللافزایش مخالفت ها در اروپا علیه پیمان مهاجرتی سازمان ملل

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین هدف پیمان مهاجرتی سازمان ملل برای مهاجرت امن، منظم و قاعده مند ایجاد زمینه ای برای فهم مشترکی از مسئله مهاجرت و به اشتراک گذاشتن مسئولیت و ایجاد اتحاد در مواجه با موضوع مهاجرت است.