رسانه
رسانه

عبور کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از ریل مجلسعبور کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از ریل مجلس

درخواست حذف اطلاعات
نمایندگان مجلس در جلسه علنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح د.