رسانه
رسانه

ن بیش از مردان باید نگران انقلاب رباتیک باشندن بیش از مردان باید نگران انقلاب رباتیک باشند

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: ربات ها با سرعت زیاد، بسیاری از زمینه های شغلی را می کنند و در این میان، ن بیش از مردان در معرض خطر هستند.