رسانه
رسانه

گرفتن آزمایش دوپینگ از احسان حدادی در منزلشگرفتن آزمایش دوپینگ از احسان حدادی در منزلش

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: ان وادا با حضوردر منزل احسان حدادی از وی تست دوپینگ گرفتند.