رسانه
رسانه

سوخت گیری نافرجام جنگنده های یی | دو سقوط پیاپیسوخت گیری نافرجام جنگنده های یی | دو سقوط پیاپی

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: رسانه های گزارش داده اند دو هواپیمای متعلق به تفنگداران دریایی هنگام سوخت گیری به یکدیگر برخورد کرده و سقوط کرده اند.