رسانه
رسانه

تونس | ۳۰ روز دیگر فوق العاده ماندتونس | ۳۰ روز دیگر فوق العاده ماند

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: رئیس جمهوری تونس وضعیت فوق العاده در این کشور را برای مدت یک ماه دیگر تمدید کرد.