رسانه
رسانه

سوئیسی ها رئیس جمهور پوپولیست راستگرا را ترجیح دادندسوئیسی ها رئیس جمهور پوپولیست راستگرا را ترجیح دادند

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: پارلمان سوئیس یک پوپولیست راستگرا را به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب کرد.