رسانه
رسانه

هیچ گروه یا شخصی تاکنون حادثه تروریستی چابهار را برعهده نگرفته استهیچ گروه یا شخصی تاکنون حادثه تروریستی چابهار را برعهده نگرفته است

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: فرمانده نیروی زمینی پاسداران انقلاب ی با اشاره به عملیات تررویستی امروز گفت: تاکنون هیچ گروه با شخصی حادثه تروریستی چابهار را برعهده نگرفته است.