رسانه
رسانه

ع | خانه های قندیل بسته از سرما در روسیهع | خانه های قندیل بسته از سرما در روسیه

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: یخبندان شدید در برخی ای روسیه سبب شده نان محلی خواستار مداخله مقامات شهرداری برای پیشگیری از سوانح خطرناک شوند.