رسانه
رسانه

برگزیت؛ نگرانی های شدید فروشگاه های توزیع مواد غذایی بریتانیابرگزیت؛ نگرانی های شدید فروشگاه های توزیع مواد غذایی بریتانیا

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: دو فروشگاه اصلی توزیع مواد غذایی بریتانیا، تسکو و سینزبری نسبت به نهایی شدن وج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون احترام به توافق نهایی با این اتحادیه هشدار دادند.