رسانه
رسانه

در فراق یاردر فراق یار

درخواست حذف اطلاعات
ندیده ایم چنین در تمام دوران ها ی که مثل تو باشد عزیز انسان ها

عجیب نیست اگر زیر پرچمت بشوند مطیع امر تو بلقیس ها سلیمان ها

چنان به سمت تو م م خیره ای خورشید که گفته اند به ما " آفتاب گردان ها "

و در نبود تو گفتیم از عذاب قفس.. شبیه حبسیه هایی که سعد سلمان ها

تو را گرفته در آغوش و از جهان سیریم چنان که جان به کفان گل اند، گلدان ها

چهار فصل بدون تو سرد و بی روح است بیا که با تو بهاران شود زمستان ها

شاعر : ابراهیم چاوشیمنبع: http://harfhaiehkhoob. /