رسانه
رسانه

بازدید از مجموعه پرورش شترمرغبازدید از مجموعه پرورش شترمرغ

درخواست حذف اطلاعات
ب

روز دوشنبه 95/1/30 راس ساعت 16:30 حرکت ازمقابل اداره آموزش وپرورش کاشان

به طرف کیلومتر 3 جاده قمصر کاشان می باشد. همکاران می توانند از وسیله نقلیه شخصی خود نیز استفاده

نمایند.منبع: http://herfe-fan1388. /