رسانه
رسانه

عزای عمومی!عزای عمومی!

درخواست حذف اطلاعات
عزای واقعی یعنی دروسی که ارائه دادن همه از دم چرت و پرتای عمومی باشه بعلاوه ی ریاضی دو با ایی که نمیشناسی! شیمی یک با عباسی شیمی دو با چندین خیلی خوب که ممکنه ترم دیگه ارائه ندن و شما میمونی بین انتخاب عباسی و هفت روز هفته دانشکده بودن! الهی العفو فقط همین...